Erfgoed Lommel geeft een driemaandelijks Lommels erfgoed-tijdschrift uit met als titel ‘Te Lomelle op die Campine’. U kan zich abonneren en genieten van boeiende artikels over het rijke Lommelse erfgoed. Het uitgeven van het tijdschrift wordt mogelijk gemaakt door talrijke abonnees en sponsors, waarvoor welgemeende dank.

De titel van het tijdschrift is ontleend aan een vers uit de dertiende-eeuwse rijmkroniek van Jan van Heelu (verzen 2088-2113) over de Slag bij Woeringen:

Maer altoes bleven op haer hoede
Soe seere sine viande
Datsi buten haren lande
Die Mase te hen wert niet en leden:
Sonder teere tijd, soe reden
Her Walrave, ende die sine
Te Lomelle op die Campine,
Ende bernden torp al ave;
Maer daer en hadde her Waelrave
En ghene eere af nochtan;
Want, dat hi die reise began,
Dat was stolinge, met machte
Ghedaen, vele meer dan met crachte.

Het blad is in 2023 reeds aan zijn 49ste jaargang toe en mag met recht en reden tot de top van de geschied- en heemkundige tijdschriften gerekend worden.

Het telt op jaarbasis 112 bladzijden A4-formaat, gespreid over 4 nummers.

Samen met de reeks ‘Publicaties van de VZW Erfgoed Lommel’ is dit tijdschrift een forum waarmee de resultaten van allerlei onderzoek en allerlei erfgoed-nieuwtjes kenbaar gemaakt worden aan een breder publiek. De behandelde thema’s gaan van archeologie over dialect en plaatsnamen naar cultuurhistorische landschappen, volkskunde en geschiedenis, … Regelmatig worden in het tijdschriften nieuwe aanwinsten voorgesteld : foto’s, archiefstukken, voorwerpen.

Abonneren:
door een bedrag van 20 € over te maken op rekeningnummer
BE89 7330 4362 6485 op naam van Erfgoed Lommel vzw, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel met de vermelding ‘TLC 2023’.

Op die manier steun je bovendien de werking van Erfgoed Lommel. U kan een proefexemplaar verkrijgen op aanvraag:

Contact

of tel. 0492 43 65 24